اره متوری اشتیل :

اره متوری اشتیل یکی از بهترین ها بوده و محبوب دل همه فنی کاران حرفه ای است …