دریل شارژی دیوالت 21 ولت :

دریل شارژی دیوالت با توان 21 ولت دارای قابلیت قدرتی و سرعتی و جعبه دار با ابزار کامل ……