سنگ فرز  بزرگ بوش مناسب برش های بزرگ و فنی کاران حرفه ای بسیار خوش دست و سبک هم می باشد که از کار کردن با این دستگاه احساس خستگی نمی کنید 👌🏻